XML Cơ Bản

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được.

xml
Tính thực hành cao
Thảo luận với giảng viên
Miễn phí
Tham gia học
Tạo 3 năm trước
Gôm 6 bài học
Trình độ cơ bản